Menu

fejléc2

Képviselői szemle - Áprilisi tréfa a nógrádiak bére körül Kiemelt

Egyenlő munkáért egyenlő bért! Ez csak a városvezetőknek és a képviselőknek jár!?

berunio bgyarmat

A volt Csendőrségi palota később Határőrség épületeként működő épületet védetté nyilvánította a képviselő testület.
A védelem célja a huszadik század eleji városfejlődésben jelentős szerepet játszó középület tömegének, homlokzati díszeinek védelme, a polgári-urbánus Balassagyarmat értékeinek megőrzése.

A Mádách Imre Városi Könyvtár működési szabályzata lett megváltoztatva, ezáltal módosult a nyitvatartási ideje a könyvtárnak.

Az új nyitvatartási idő:
Hétfő, Szerda, Péntek: 8.30 – 16.30
Kedd, Csütörtök: 8.30 – 18.00
Szombat: 8.30 – 12.30


Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatta az „Egyenlítsük ki az EU-t szétfeszítő bér- és gazdasági különbségeket!“ című európai polgári kezdeményezést.

Dobrocsi Lénárd képviselői indítványa parázs vitát váltott ki a testület tagjaiból.
A kezdeményezés pedig csak egyetlen rövid mondatban összefoglalható:
Az egységes európai árak kialakulása után végre beszédtéma lehessen Európában az egységes bérek kérdése.

A decemberi testületi ülésen még nagy volt az egység  testület tagjai között a béremelések kérdéskörében.

Medvácz Lajos béremelését egy híján megszavazták:

polgi fizetés

Csach Gábor béremelése is egy szavaz híján ment át a decemberi testületi ülésen:

alpolgi fizetés

 

Alább a kezdeményezés teljes szövege, hogy az olvasó ne lehessen információ hiányában.

E L Ő T E R J E S Z T É S

képviselői indítványra

Készült: a Képviselő-testület 2017. április 27-ei ülésére


Tisztelt Képviselő-testület!

Amint az tisztelt Képviselő-testület számára minden bizonnyal ismert, a Jobbik Magyarországért Mozgalom kezdeményezése alapján folyó év március 14-én nyolc ország, Magyarország, Horvátország, Lengyelország, Szlovákia, Románia, Bulgária, Lettország és Észtország képviselői fogadták el és írták alá az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés nyilatkozatát (1. sz. melléklet). A kezdeményezés célja, hogy az Európai Bizottság napirendre tűzze a bérfelzárkóztatás kérdését azáltal, hogy jóváhagyja az erre irányuló európai polgári kezdeményezést és elkezdődhessen a bérunió témájában az aláírásgyűjtés.

Az Európai Unióról szóló Szerződés (a továbbiakban: EUSZ) 11. cikk (4) bekezdése az európai polgári kezdeményezésről a következőképpen fogalmaz:

„Legalább egymillió uniós polgár, akik egyben a tagállamok egy jelentős számának állampolgárai, kezdeményezheti, hogy az Európai Bizottság – hatáskörén belül – terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban az ügyekben, amelyekben a polgárok megítélése szerint a Szerződések végrehajtásához uniós jogi aktus elfogadására van szükség.”

Felhívom tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy az Európai Unió alapcélkitűzéseit tükröző szerződéses rendelkezések (EUSZ) 3. cikkének 3. bekezdése szerint az Unió „Előmozdítja a gazdasági, a társadalmi és a területi kohéziót, valamint a tagállamok közötti szolidaritást.”

Mindenki számára nyilvánvaló tény, hogy a kelet-közép-európai régióban az átlagkereset továbbra is a nyugat-európai bérek töredéke. Jól látható, hogy mára a jelentős különbségek miatt tömegessé vált a munkaerő Nyugat-Európába történő elvándorlása. A szabad munkaerő-áramlás egyirányú, csak az "árunió" valósult meg, a bérunió nem.

A kezdeményezés azonban közvetve nem csak az európai bérekről szól, hanem a versenyképes hazai vállalkozásokról, egy új kohéziós politikáról, egy új, szolidáris Európai Unióról, ahol a kelet-közép-európai országok is otthon érzik magukat.

Őszintén bízom abban, hogy az az Európai Unió - amely az élet legkülönfélébb területein részletekbe menő szabályozást ír elő a tagállamok lakossága számára - felfigyel a szóban forgó kezdeményezésre és a leginkább húsba vágó, az eltérő életszínvonalbeli különbségek kiegyenlítést célzó közös kelet-európai akaratot is érvényre juttatja.

Annak érdekében, hogy az ügy fontosságára a lehető legnagyobb figyelem összpontosuljon, kiemelten fontos, hogy a helyi közösségek képviselőik útján is kinyilvánítsák jogos igényüket arra vonatkozólag, hogy az egyenlő munkáért, egyenlő bér jár.

Kérem, hogy a tisztelt Képviselő-testület a mellékelten csatolt európai polgári kezdeményezést, illetve az azt ratifikáló országok képviselőinek szándéknyilatkozatát támogatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!
1.sz. melléklet: az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés nyilatkozata
2. sz. melléklet: a nyilatkozat részletes indokolása
Kelt, 2017.04.19, Balassagyarmat
……………………………
Dobrocsi Lénárd sk


HATÁROZATI JAVASLAT
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2017. (IV.27.) határozata
Bérunió tárgyában érkezett képviselői indítványról


1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az „Egyenlítsük ki az EU-t szétfeszítő bér- és gazdasági különbségeket!“ című európai polgári kezdeményezést.

2. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a kezdeményezés Európai Bizottság általi nyilvántartásba vétele során az Európai Parlamentben megtartott közmeghallgatáson az polgári bizottság képviselője által ismertetésre kerüljön az Önkormányzat támogató egyetértése.

Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: azonnal


1. sz. melléklet


A polgári kezdeményezés címe
„Egyenlítsük ki az EU-t szétfeszítő bér- és gazdasági különbségeket!“

A polgári kezdeményezés tárgya
„Jogi aktusok, melyek egyértelműsítik, hogy az Uniónak célja a tagállamok közötti bérkülönbségek kiegyenlítése, és amelyek e cél jegyében hatékonyabban valósítják meg a kohéziót.“
Az Európai Bizottságot javaslat beterjesztésére felhívó polgári kezdeményezés célja
„A tagállamok közötti jelentős bérkülönbségek miatt a munkaerő-áramlás egyirányú. A nagymértékű elvándorlás a hátrányos helyzetű tagállamok további leszakadásához vezet. A tömeges munkaerő-beáramlást a gazdagabb tagállamok is érdeksérelemként élik meg, és ez szétfeszíti az Uniót.
Egyértelműsítendő, hogy az EU-nak célja a tagállamok közötti, a munkaerő szabad mozgását torzító bérkülönbségek kiegyenlítése, és e cél jegyében hatékonyabban kell megvalósítani a kohéziót az EU fennmaradásáért.“
A Szerződések azon rendelkezéseinek megadása, melyek összefüggenek a polgári kezdeményezés tárgyával
EUSZ 3. cikk (1), (2), (3), (4) és (6) bekezdései; EUMSZ 174. cikk; EUMSZ Preambulum (törekedve arra, hogy erősítsék gazdaságaik egységét és biztosítsák harmonikus fejlődésüket a különböző régiók között meglévő különbségek és a hátrányos helyzetű régiók elmaradottságának csökkentésével…); EUMSZ 2. cikk (3) bekezdés; EUMSZ 8. cikk; EUMSZ 45. cikk (1) bekezdés

NYILATKOZAT

A sorsunk közös. Kelet-Közép-Európa megszenvedte a XX. századot. A két világháború alatt országaink nagyhatalmi érdekek csataterévé váltak, és emiatt elképesztő pusztítást kellett nemzeteinknek elszenvedniük. A múlt század második felét pedig a vasfüggöny kommunista oldalán vészeltük át. Amikor a hidegháború végeztével megindult az európai integráció, társadalmaink az évszázados szenvedések után joggal reménykedtek egy méltó, békés és gyarapodó jövőben. Az uniós csatlakozás azonban nem járt azzal az egzisztenciális, gazdasági fejlődéssel, amelyben népeink bíztak.
Régiónk közös tragédiája az a kivándorlás, amely elsősorban fiataljainkat érinti, és amelynek legfőbb oka az Unió nyugati és keleti fele közötti bérszakadék. Miközben az árszínvonal a közös piacnak köszönhetően lényegében kiegyenlítetté vált Európában, eközben a fizetések és az ebből fakadó életszínvonal korábban meglévő kontinentális különbségei nem javultak. Mi, kelet-közép-európai tagállamok tehetetlenül nézzük végig, ahogy legjobbjainkat elveszítjük.
Miközben ma az EU fórumain napi szintű viták folynak a bevándorlásról, szinte egyáltalán nem foglalkozunk a kelet-közép-európai kivándorlással, pedig a számok, az érintett tömegek és az ez által okozott problémák hasonlóan vészesek. Nemzeteink számára ez a probléma egyszerre demográfiai veszteség, óriási társadalombiztosítási kockázat, növekvő munkaerőhiány, kezelhetetlen költségvetési bevételkiesés, az oktatásba és a humánerőforrásba befektetett közpénzek elveszítése, végül pedig egy társadalmi dráma, ahol családok szakadnak szét, szülők veszítik el gyermekeiket, unokák nőnek fel nagyszülők nélkül.
A helyzet tehát tragikus. Mint ahogy tragikus az a csend is, amely ezt a kérdést övezi. Sem stratégia, sem konstruktív vita, sem együttgondolkodás nincs, ami erről szólna. Az Unió vezetői elfordítják a tekintetüket. Ami ma a nyugati tagállamok számára olcsó munkaerőimport, az nekünk nemzeti sorstragédia, de középtávon mindannyian veszíteni fogunk rajta, hiszen egy szociálisan összeroppanó keleti régió az egész európai álmot tönkreteheti. Ezért kell megoldást találni!
Mi, aláírók, átérezve a történelmi felelősségünket, az idők sürgető szavát, és látva nemzeteink nehéz helyzetét, úgy döntöttünk, hogy összefogunk és véget vetünk a hallgatásnak, a felszín kapargatásának, a mellébeszélésnek. Igazságos és biztonságos Európát akarunk! Nyugaton és Keleten egyaránt. Természetesen tisztában vagyunk a probléma komplexitásával, ahogy azzal is, hogy a gyógymód sem lehet azonnali. De itt és most legalább a célt ki kell tűznünk, mert a huszonnegyedik órában vagyunk.
Az Európai Bérunió kezdeményezése elsősorban a munkavállalókon keresztül fogalmazza meg régiónk helyzetét, de már most, a legelején le szeretnénk szögezni, hogy ez csak a gazdasági teljesítmény kiegyenlítődése révén érhető el, olyan versenyképes, kelet-közép-európai vállalkozások segítségével, amelyek képesek ezeket a béreket kitermelni és biztosítani. A kezdeményezés ezért túlmutat önmagán, túlmutat a béreken, lényegében egy új, igazságos és biztonságos Európai Unió megalkotását követeli. A régiónk, a nemzeteink nem alamizsnát kérnek, hanem olyan feltételeket, ahol boldogulhatunk, ahol a kedvező folyamatok megindulhatnak, ahol erős nemzeti vállalkozások nőhetnek fel, ahol az Európai Bérunió valósággá válhat. Ehhez első körben azonban a gazdasági-, versenyképességi- és egzisztenciális kiegyenlítődés kérdésének nem csupán elvben, hanem gyakorlatban is az Unió legfontosabb célkitűzésévé kell válnia. Kezdeményezésünk célja ez.
Mi, aláírók, tudjuk a történelemből, hogy a sorsunk közös volt. A mai nappal vállaljuk, hogy a jövőnk is az lesz. A XX. században nemzeteinknek tengernyi szenvedés jutott, de eltökélt szándékunk, hogy a XXI. században közös erővel és összefogással megteremtsük a béke, igazság, biztonság és anyagi gyarapodás alapjait mindannyiunk számára!

2. sz. melléklet
INDOKOLÁS

Egyenlő munkáért egyenlő bért!
A Jobbik Magyarországért Mozgalom 2017 márciusában közép-európai partnereivel európai polgári kezdeményezést indított annak érdekében, hogy az Európai Bizottság tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az újonnan csatlakozott tagállamok bérfelzárkóztatásának ügye bekerüljön az Európai Unió alapokmányaiba. A kezdeményezéshez Észtországból, Lettországból, Lengyelországból, Szlovákiából, Romániából, Horvátországból és Bulgáriából csatlakoztak, akikkel sor került a polgári bizottság megalakítására, valamint a továbbiakban együttműködünk velük az aláírásgyűjtés lebonyolításában. A Jobbik és partnerei összefogva, a jog adta lehetőségekkel a valódi változáson és Közép-Európa jólétén dolgoznak. Az európai bérunió erkölcsileg igazságos, jogilag megvalósítható, gazdaságilag pedig hasznos.
Az európai polgári kezdeményezés célja, hogy jogalkotási javaslat előterjesztésére kéri az Európai Bizottságot olyan ügyekben, amelyekkel kapcsolatban az Unió hatáskörébe tartozik a jogszabályok alkotása. Ez a bérezés esetében megállja a helyét. A polgári kezdeményezést legalább hét uniós tagországban, legkevesebb 1 millió uniós polgárnak kell támogatnia, ezt követően pedig az Európai Bizottságnak kötelessége foglalkozni az üggyel. Célunk, hogy az Európai Unió alapokmányaiba a bérunió célkitűzése is bekerüljön, e téren pedig a lehető legtágabb mozgásteret kívánjuk biztosítani a Bizottságnak (mely az EU legszélesebb hatáskörökkel rendelkező szervezete) a szükséges eszközök megtalálásához. Ehhez jelenleg az európai polgári kezdeményezés az egyetlen lehetőség és eszköz.
Kezdeményezésünk oka, hogy az európai uniós tagságot a 2000-es évek során elnyerő közép- és kelet-európai országok kormányai sem a csatlakozási folyamat közben, sem pedig a tagság elnyerése után nem vetették fel a munkabérek felzárkóztatásának egyre égetőbb kérdését. Miközben a térség országaiból megélhetés híján százezres tömegekben vándoroltak el az emberek, gazdaságpolitikánk az olcsó munkaerőre és ezzel az életszínvonal alacsonyan tartására épült. Radikális változás nélkül ebből az öngerjesztő, a szegénységet és a leszakadást egyre fokozó helyzetből nem lehet kitörni. Noha rövid távon elképzelhető, hogy a modern bérrabszolgaságból hasznot húzó vállalatok közül többen elhagynák Magyarországot a fizetések növekedésének hatására, ám hosszú távon Magyarországnak és térségünk államainak nem lehet más célja, mint hogy a képzés, az oktatás és a kutatás–fejlesztés színvonalának emelése által magasabb szinten lépjenek be a globális termelési értékláncba és tudásukkal versenyezzenek a világgazdaságban. Kezdeményezésünk hosszú távon ugyancsak előnyös a kis- és középvállalkozásoknak, melyeknek egy több éves átmeneti időszak állna rendelkezésükre ahhoz, hogy a megváltozott körülményekhez alkalmazkodjanak. Ezzel egy időben az olcsó munkaerőt kereső multikat előnyben részesítő gazdaságpolitika megváltoztatása is lehetőséget teremt majd a KKV-szektor fokozott támogatására, a kutatás–fejlesztésbe való befektetés pedig a magyar KKV-k számára is új távlatokat nyithat meg.
Meggyőződésünk, hogy kezdeményezésünk célja az Európai Unió valódi érdekeivel is egybeesik. Az Európai Uniós szerződések célkitűzései az európai közös piac létrehozásának szándéka mellett a térség jólétének és stabilitásának megteremtését is tartalmazzák. Sajnos ez utóbbi két célkitűzést nem sikerült elérni. Azok az eszközök (például az uniós kohéziós alapok), melyek közelebb vihetnének egy igazságos és egyenlő Unióhoz, rosszul irányzottak és csak szépségtapaszként szolgálnak a súlyosbodó problémák elfedésére. Mindenki számára nyilvánvaló, hogy a látványos infrastrukturális fejlesztések nem pótolják a humántőke és a bérszínvonal területén megfigyelhető leszakadást. A görög válság, valamint polgáraink tömeges nyugatra távozása, mely az EU fejlett országaiban társadalmi robbanással fenyeget a bérek leszorítása miatt, jól mutatja, hogy a közös piac és a közös valuta csak akkor lehet sikeres és fenntartható, ha a tagállamok gazdasági rendszerei között koherencia van. Ez nem csak a keletiek, de minden európai ország problémája.
Sajnos az Európai Uniónak eddig szinte csak a hátrányos oldalát láttuk. A mi célunk azonban nem lehet más, mint egy sikeres Magyarország felépítése, ehhez pedig minden eszközt, így az Európai Unió nyújtotta lehetőségeket is meg kell ragadnunk. A mi érdekünk egy sikeres Magyarország megteremtése, amely egy sikeres, jóléti európai együttműködés egyenjogú tagja kell, hogy legyen. Magyarországnak nem csak hallatnia kell a hangját Európában, Magyarországnak fel kell nőnie és formálnia kell Európát.
Fontosnak tartjuk azt a szemléletváltást is, mely által az Európai Unió intézményeire nem kizárólag korlátozó tényezőként, vagy rajtunk kívül álló, döntéseket feltétlenül tőlünk függetlenül hozó hatalmi központokként, hanem eszközként tekintünk törekvéseink megvalósításához. Ha az EU nyújtotta lehetőségekkel élve fel tudunk lépni egy igazságosabb Európa megteremtéséért, élnünk kell a lehetőségekkel. Meggyőződésünk, hogy a bérkérdés legitim probléma, mely európai emberek millióit érinti, akiket nem hagyhatunk cserben.

1057 hozzászólás

 • Michaellip

  how to buy cialis in canada
  cialis generic
  buy cialis with online prescription
  buy generic cialis online
  cialis tablet nedir
  cialis online pharmacy
  cialis soft tabs 20mg pills
  buy cialis online
  discount canadian cialis

  Írta: Michaellip 2018. március 18. vasárnap, 13:12 Hozzászólás hivatkozás
 • ThomasVierb

  cs portable
  adobe creative suite
  pdf adobe
  adobe creative suite
  adobe systems incorporated
  photoshop cc
  adobe create
  photoshop cc
  adobe photoshop cs6 download

  Írta: ThomasVierb 2018. március 18. vasárnap, 03:58 Hozzászólás hivatkozás
 • Andrestar

  when will viagra be generic in u s
  buy viagra
  price viagra per pill
  viagra online
  is viagra available as a generic in united states
  buy viagra online
  viagra precio generico
  buy viagra
  viagra price usa

  Írta: Andrestar 2018. március 17. szombat, 02:22 Hozzászólás hivatkozás
 • Brianurigh

  viagra cheap online no prescription
  buy viagra online
  where do i buy cheap viagra
  buy viagra online
  viagra half pill
  viagra online
  cheap viagra buy
  viagra pills
  cheap viagra for women

  Írta: Brianurigh 2018. március 17. szombat, 02:22 Hozzászólás hivatkozás
 • GalyaMoisy

  walmart price of viagra|viagra rezeptfrei welches land|viagra in women|best way cut viagra half|viagra et driv|viagra no script my area 46322|price of viagra in thailand|viagra 100 mg 100 pills|where to buy viagra nz|spain viagra over the counter|generic viagra india|hur lnge verkar viagra|what if girl take viagra|we like it viagra cheapest|buy viagra condom online|viagra en lnea libre|nizagara vs viagra|buy viagra condom uk|viagra droge tablette frau|coste viagra pldora|acheter viagra discount|buy viagra stores uk|good choice viagra aus usa|places where i can buy viagra|viagra liverpool uk|without doctor viagra get|viagra generico sim|viagra ohne rezept d|viagra madrid compra|price of viagra in cuba|illegal buy viagra overseas|viagra pills in dubai|vente en gros viagra pilules|viagra counterfeit|viagra generique sur le net|wow canadian viagra generic|orjinal shop net viagra|viagra preis sterreich|viagra comprar online brasil|canadian generic viagra cheap|viagra mg sizes|only now buy viagra now|is viagra from canada real|viagra guy|viagra lyrics 2 chainz|compra de viagra viagra|use caverject and viagra|price for 100mg viagra at cvs|where to get viagra samples|hipertension y viagra|vendo viagra|herbal viagra for woman|viagra samples in canada|precio viagra concepcion|generic viagra vs real viagra|can i buy generic viagra|viagra use tips|try it viagra china|click now viagra for women uk|viagra en generique|acquisto viagra svizzer|look there viagra alternetives|viagra levitra ciaoamigos|london express delivery viagra|link for you generica viagra|viagra que y para sirve el q|preise viagra 25 mg|costs viagra samples|viagra birth control|generic viagra super|can shemales use viagra|viagra con drogas|venta viagra femenino|we choice viagra soft generic|vendo viagra barat|use of viagra and metrofolol|can i take viagra with niacin|buy on line uk viagra|viagra north from|viagra fraudsters|comprare viagra in slovenia|sell viagra shop london|viagra en franais|25mg viagra online|viagra cyprus|viagra zusammensetzung|only today legal viagra|next day cheap uk viagra|venta viagra mendoza|we use it try viagra for free|you online viagra can ireland|can take viagra 19|buy viagra in ghana|rezeptfrei viagra deutschland|can viagra cause thrush|viagra und cialis kombinieren|viagra sildenafil citrate|only for you viagra in spain|order viagra online kwikmed|real viagra with discount|cheap price for viagra tablets|only here viagra buying online|viagra chez les filles|visit web site viagra sample|viagra non erezione|where can i buy viagra today|viagra expiration time|is 25mg of viagra effective|wow viagra no presciption|cheapest online viagra us|viagra of the brain|visit our site 25mg viagra|cheap viagra online 25mg|gp viagra prescription|forum ou acheter viagra|the best site viagra best buy|vendas viagra generico|d nde comprar viagra|erfahrung mit viagra bestellen|generico viagra in italia|cut price viagra|prescription viagra viagra vs|link for you viagra china|viagra all tab store|viagra costo mexico|canadian pharmacy viagra scam|viagra versand paypal|peru viagra generica de 50c|generic sales pill viagra|how much viagra cost in usa|viagra 1 tablet in uk|average price viagra us|comprare viagra farmaci|viagra 50 mg cost|viagra of mail by free|doctor prescription for viagra|is viagra only for men|do i cum before i take viagra|viagra generic 50mg 10 pills|viagra venta online|generic viagra pharmacy review|il viagra crea dipendenza|preis viagra sildenafil|comprar viagra generic|generic viagra safety cipla|viagra dosages frequency|only today buy viagra now|viagra for women online sales|viagra price bangkok|viagra how to take|compra segura viagra|ebay viagra pills to buy|precio cialis levitra viagra|generic viagra jelly mg|comprar viagra iquique|viagra levitra impotenz|viagra rock hard|achat de viagra en europe|naturlige viagra|link for you original viagra|viagra tesco stores sell|qu est ce que soft viagra|viagra 30 ans|viagra joven problemas|viagra prices rite aid|try it viagra 100mg pills|if a woman takes viagra|wow look it very cheap viagra|online patika viagra|force super buy viagra payment|is viagra safe to take daily|uk viagra shop|viagra generici del viagra|online viagra from usa|viagra generic uk discount|viagra kopen in egypte|acheter viagra en suisse|planning ahead to use viagra|buy super generic viagra|viagra purchase in australia|pflanzliches viagra test|we choice soft viagra|viagra bayer comprar|best website for viagra|jual viagra online indonesia|online viagra cheap|viagra for men in dubai|can you buy viagra in magaluf|viagra customer reviews|buy pharmaceutical viagra|buy viagra online inurl|average cost of 100mg viagra|can i buy viagra from pharmacy|follow link viagra tabs 100mg|viagra price quote|rel viagra|achat viagra prix|viagra bestellen rezept|make best use viagra|diferencia cialis viagra|viagra super active generico|buy viagra in new zealand|mature viagra|le ru petit ordre viagra|viagra coupon sample|viagra effective time|viagra uk chemist|delhi viagra medical store|can a young adult get a viagra|viagra joke|where can u buy generic viagra|how to get viagra in england|viagra cipla precio indio|viagra pricing canada|click here sale viagra|pillole viagra prezzo|viagra cialis prices|viagra nz online|viagra for horses|prices viagra walmart|use viagra best results|viagra ohne rezept ausland|order generic ca viagra|really can viagra buy online|discount original viagra|brand viagra prices at costco|viagra prix levitr|viagra generica onlin|viagra slogans|viagra pour diabetique|sydney where to buy viagra|viagra online sales uk|acquista viagra line|viagra usa price|just try pfizer viagra cheap|viagra ile mg|viagra pharmacy indian prices|how to by viagra online|viagra generic online uk|brand viagra prices 25 mg|acquisto viagra paypal|buy generic viagra best price|viagra pharmacy cost resources|viagra en una farmacia|prescription drug viagra|order generic viagracialis|american viagra express|viagra deutschland apothek|viagra generisk|do generic viagra look like

  http://onlineviphs.com/ - cheap viagra,cheap viagra,online viagra,viagra online,viagra cheap,buy viagra,viagra,viagra,viagra cheap,buy viagra,buy viagra online
  cheap viagra,cheap viagra,online viagra,viagra online,viagra cheap,buy viagra,viagra,viagra,viagra cheap,buy viagra,buy viagra online

  walmart price of viagra|viagra rezeptfrei welches land|viagra in women|best way cut viagra half|viagra et driv|viagra no script my area 46322|price of viagra in thailand|viagra 100 mg 100 pills|where to buy viagra nz|spain viagra over the counter|generic viagra india|hur lnge verkar viagra|what if girl take viagra|we like it viagra cheapest|buy viagra condom online|viagra en lnea libre|nizagara vs viagra|buy viagra condom uk|viagra droge tablette frau|coste viagra pldora|acheter viagra discount|buy viagra stores uk|good choice viagra aus usa|places where i can buy viagra|viagra liverpool uk|without doctor viagra get|viagra generico sim|viagra ohne rezept d|viagra madrid compra|price of viagra in cuba|illegal buy viagra overseas|viagra pills in dubai|vente en gros viagra pilules|viagra counterfeit|viagra generique sur le net|wow canadian viagra generic|orjinal shop net viagra|viagra preis sterreich|viagra comprar online brasil|canadian generic viagra cheap|viagra mg sizes|only now buy viagra now|is viagra from canada real|viagra guy|viagra lyrics 2 chainz|compra de viagra viagra|use caverject and viagra|price for 100mg viagra at cvs|where to get viagra samples|hipertension y viagra|vendo viagra|herbal viagra for woman|viagra samples in canada|precio viagra concepcion|generic viagra vs real viagra|can i buy generic viagra|viagra use tips|try it viagra china|click now viagra for women uk|viagra en generique|acquisto viagra svizzer|look there viagra alternetives|viagra levitra ciaoamigos|london express delivery viagra|link for you generica viagra|viagra que y para sirve el q|preise viagra 25 mg|costs viagra samples|viagra birth control|generic viagra super|can shemales use viagra|viagra con drogas|venta viagra femenino|we choice viagra soft generic|vendo viagra barat|use of viagra and metrofolol|can i take viagra with niacin|buy on line uk viagra|viagra north from|viagra fraudsters|comprare viagra in slovenia|sell viagra shop london|viagra en franais|25mg viagra online|viagra cyprus|viagra zusammensetzung|only today legal viagra|next day cheap uk viagra|venta viagra mendoza|we use it try viagra for free|you online viagra can ireland|can take viagra 19|buy viagra in ghana|rezeptfrei viagra deutschland|can viagra cause thrush|viagra und cialis kombinieren|viagra sildenafil citrate|only for you viagra in spain|order viagra online kwikmed|real viagra with discount|cheap price for viagra tablets|only here viagra buying online|viagra chez les filles|visit web site viagra sample|viagra non erezione|where can i buy viagra today|viagra expiration time|is 25mg of viagra effective|wow viagra no presciption|cheapest online viagra us|viagra of the brain|visit our site 25mg viagra|cheap viagra online 25mg|gp viagra prescription|forum ou acheter viagra|the best site viagra best buy|vendas viagra generico|d nde comprar viagra|erfahrung mit viagra bestellen|generico viagra in italia|cut price viagra|prescription viagra viagra vs|link for you viagra china|viagra all tab store|viagra costo mexico|canadian pharmacy viagra scam|viagra versand paypal|peru viagra generica de 50c|generic sales pill viagra|how much viagra cost in usa|viagra 1 tablet in uk|average price viagra us|comprare viagra farmaci|viagra 50 mg cost|viagra of mail by free|doctor prescription for viagra|is viagra only for men|do i cum before i take viagra|viagra generic 50mg 10 pills|viagra venta online|generic viagra pharmacy review|il viagra crea dipendenza|preis viagra sildenafil|comprar viagra generic|generic viagra safety cipla|viagra dosages frequency|only today buy viagra now|viagra for women online sales|viagra price bangkok|viagra how to take|compra segura viagra|ebay viagra pills to buy|precio cialis levitra viagra|generic viagra jelly mg|comprar viagra iquique|viagra levitra impotenz|viagra rock hard|achat de viagra en europe|naturlige viagra|link for you original viagra|viagra tesco stores sell|qu est ce que soft viagra|viagra 30 ans|viagra joven problemas|viagra prices rite aid|try it viagra 100mg pills|if a woman takes viagra|wow look it very cheap viagra|online patika viagra|force super buy viagra payment|is viagra safe to take daily|uk viagra shop|viagra generici del viagra|online viagra from usa|viagra generic uk discount|viagra kopen in egypte|acheter viagra en suisse|planning ahead to use viagra|buy super generic viagra|viagra purchase in australia|pflanzliches viagra test|we choice soft viagra|viagra bayer comprar|best website for viagra|jual viagra online indonesia|online viagra cheap|viagra for men in dubai|can you buy viagra in magaluf|viagra customer reviews|buy pharmaceutical viagra|buy viagra online inurl|average cost of 100mg viagra|can i buy viagra from pharmacy|follow link viagra tabs 100mg|viagra price quote|rel viagra|achat viagra prix|viagra bestellen rezept|make best use viagra|diferencia cialis viagra|viagra super active generico|buy viagra in new zealand|mature viagra|le ru petit ordre viagra|viagra coupon sample|viagra effective time|viagra uk chemist|delhi viagra medical store|can a young adult get a viagra|viagra joke|where can u buy generic viagra|how to get viagra in england|viagra cipla precio indio|viagra pricing canada|click here sale viagra|pillole viagra prezzo|viagra cialis prices|viagra nz online|viagra for horses|prices viagra walmart|use viagra best results|viagra ohne rezept ausland|order generic ca viagra|really can viagra buy online|discount original viagra|brand viagra prices at costco|viagra prix levitr|viagra generica onlin|viagra slogans|viagra pour diabetique|sydney where to buy viagra|viagra online sales uk|acquista viagra line|viagra usa price|just try pfizer viagra cheap|viagra ile mg|viagra pharmacy indian prices|how to by viagra online|viagra generic online uk|brand viagra prices 25 mg|acquisto viagra paypal|buy generic viagra best price|viagra pharmacy cost resources|viagra en una farmacia|prescription drug viagra|order generic viagracialis|american viagra express|viagra deutschland apothek|viagra generisk|do generic viagra look like

  Írta: GalyaMoisy 2018. március 15. csütörtök, 09:32 Hozzászólás hivatkozás
 • PeterReari

  buy viagra shops
  viagra without a doctor prescription
  best place buy viagra online forum
  viagra without doctor
  easiest way to get viagra uk
  viagra without prescription
  price of viagra online
  viagra without doctor
  online viagra india

  Írta: PeterReari 2018. március 14. szerda, 17:44 Hozzászólás hivatkozás
 • Cash Loan

  online installment loans unsecured debt consolidation loans loans online direct loans online

  Írta: Cash Loan 2018. március 14. szerda, 15:32 Hozzászólás hivatkozás
 • Jamesrek

  do you take viagra pill
  prescriptions online
  age to buy viagra
  prescriptions online
  what is the price of viagra in india
  viagra without a doctor prescription
  viagra online sales india
  online prescriptions
  generic viagra compared viagra

  Írta: Jamesrek 2018. március 13. kedd, 19:20 Hozzászólás hivatkozás
 • CharlesJus

  wh0cd186728 indocin neurontin lisinopril orlistat sildenafil diflucan indocin online

  Írta: CharlesJus 2018. március 13. kedd, 17:03 Hozzászólás hivatkozás
 • Aaronclind

  wh0cd186728 flagyl generic viagra price prednisone

  Írta: Aaronclind 2018. március 13. kedd, 01:10 Hozzászólás hivatkozás

Új hozzászólás

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező. A HTML kódok használata nem engedélyezett.

Vissza a tetejére